Cydweithio rhwng Clwyd 2020 a Patrick Joseph

Cydweithio rhwng Clwyd 2020 a Patrick Joseph

Brethyn Clwyd - syniad cydweithredol rhwng Darpar Lywydd Clwyd 2020 a Patrick Joseph.

Yma, mae Patrick Joeseph yn cyflwyno ei hun i ni.

Cefais fy ngeni yn 1965 a'm magu ar fferm laeth fechan yn Ne Iwerddon. Dois i fyw yn Llundain yn 1981. I mi, roedd y ddinas yn le mor gyffrous i'w brofi a bod ynddi.

O fewn wythnosau o gyrraedd Llundain, fe wnes gais am swydd hâf mewn ffatri ddillad yn Nwyrain Llundain, roedd SR Goldman yn gwneud cotiau ar gyfer Marks and Spencer a C&A. Fe ges i'r swydd a chael fy hun wedi fy ymwrwymo yn y diwydiant cynhyrchu dillad oedd yn ffynnu bryd hynny yn Llundain.

Rwyf wedi bod â diddordeb mawr yn y ffordd y mae pethau'n cael eu gwneud erioed, ac roeddwn bellach yn gallu cydweithio â gwir artisiaid y diwydiant a dysgu sgiliau a thechnegau torri a gwneud. Roedd yn amser dirdynnol i dalent Prydeinig mewn ffasiwn. 1983 oedd adeg geni Cyngor Ffasiwn Prydain ac Wythnos Ffasiwn Llundain a'm harweiniodd i flynyddoedd lawer yn gweithio gyda'r dylunwyr a'r cynhyrchwyr oedd yn datblygu casgliadau dynion a menywod.

Roedd addysgu fy hun am ddillad yn broses naturiol a ddeilliodd o weithio gyda phobl a fu'n fy ysbrydoli a fy herio. Bûm yn gweithio ar y sioeau yn dangos casgliadau ar gyfer Alexander MC Queen, Hussein Chalayan a Giles Deacon. Bûm hefyd yn gweithio ym maes addysg ar gyrsiau BA & MA yn St Martins yng Nghanol Llundain , Prifysgol Kingston Llundain a'r Coleg Celf Brenhinol.

Gwelodd y 1990au Llundain yn edrych tuag allan am gapasiti cynhyrchu newydd. Teithiais ar draws Ewrop ac Asia gan reoli prosiectau ar gyfer labeli ffasiwn ar y stryd fawr yn y DU. Agorodd hyn fy llygaid i wahanol arddulliau o gynhyrchu mewn rhannau eraill o'r byd. Roedd y profiadau amrywiol a chyfoethog hyn yn ychwanegu at fy niddordeb a'm cariad parhaus o wneud dillad o ansawdd uchel.

Roedd sefydlu fy musnes yn Llundain fel petai'n ddilyniant amlwg a naturiol. Roeddwn i eisiau creu man i wneud dillad gan ddefnyddio'r dechnoleg a'r technegau gorau. Roedd yn ffordd i ganolbwyntio ar bopeth yr oeddwn wedi'i ddysgu, ei brofi a'i werthfawrogi dros y blynyddoedd. Bu'r busnes yn llwyddiant ysgubol a chyda thîm bychan datblygwyd casgliadau sampl gennym ar gyfer dylunwyr catwalk Llundain a'r stryd fawr. Buom yn gweithio gydag cynllunwyr o’r diwydiant adloniant a cherddoriaeth gan greu gwisgoedd ar gyfer cleientiaid megis Status Quo, Kylie Minogue, Cheryl Cole a Robbie Williams. Rydym hefyd wedi creu gwisgoedd ar gyfer cynyrchiadau teledu Sky yn ogystal â llawer o gynyrchiadau teledu eraill.

Mae siawns yn chwarae rhan ddiddorol mewn bywyd ac ar hap ymwelais â Gogledd Cymru yn ystod haf 2011. Penderfynais ail-leoli o Lundain a sefydlu stiwdio ddylunio yn Llandudno. Yma symudodd fy ffocws i fod ar ddatblygu a chynhyrchu gwasanaeth teilwrio pwrpasol i unigolion.

Byddwn yn disgrifio fy hun fel dylunydd artisian yn hytrach na dylunydd ffasiwn. Dwi wrth fy modd yn torri, gorchuddio, siapio a teilwra pethau i ffordd rydyn ni wir eisiau gwisgo dillad.

Mae datblygiadau print wedi bod o'm hamgylch erioed. O brint sgrin yr 80 ' au a phrint digidol cynnar wrth iddo ddechrau ymddangos a dod yn fwy hygyrch. Y dewis o ffabrigau, y torri, y ffurfio, y siapio a'r gwneud sy'n rhoi’r boddhad mwyaf i mi.

Yn ddiweddar, rwyf wedi symud y busnes i Lanelwy, wedi sefydlu stiwdio bwrpasol ac rwyf bellach yn cyflogi ac yn hyfforddi tîm bychan o weithwyr i ddatblygu’r brand Made in Wales. Fel tîm, byddwn yn parhau i gynhyrchu'r casgliad pwrpasol Patrick Joseph. At hynny, drwy gydweithrediad newydd â Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru byddwn yn cynhyrchu “Brethyn Clwyd". Bydd hyn yn nodi mai Sir Nawdd CAFC yn 2020 yw Clwyd.

Rwy'n edrych ymlaen at fod yn rhan o flwyddyn Clwyd fel Sir Nawdd yn 2020 a pharhau â'm taith greadigol yng Nghymru.