Blog #3- Blog Sioe Rithiol y Llysgennad

Blog #3- Blog Sioe Rithiol y Llysgennad

Mae Lowri, ein Llysgennad wedi rhoi blog arall at ei gilydd, fel cofnod o'i amser fel Llysgennad CAFC.

Dyna beth oedd wythnos od iawn yr wythnos diwethaf. Rwy'n siŵr, fel llawer ohonoch, fe wnes i ddeffro ambell i fore yn hiraethu am ddeffro mewn carafán, pabell neu drelar.

Mwy am wythnos y sioe rithiol yn y man, ond gyntaf mi gefais ddigon i’m cadw'n brysur yn arwain i fyny at wythnos y sioe. Ar y 1af o Orffennaf, ymrwymais i gerdded 20 milltir yr wythnos am dair wythnos i apêl codi arian CAFC #20mewn20 at dair elusen wledig arbennig - RABI, Sefydliad DPJ a Thir Dewi. Mi gwblheais y rhan fwyaf o’r cerdded yn agos at fy nghartref, gan ddarganfod llwybrau newydd. Roedd y tywydd yn garedig y rhan fwyaf o’r amser, ond mi roedd ‘na un diwrnod lle nes i gamddeall y rhagolygon tywydd yn llwyr a chefais sociad, ac roedd un diwrnod lle y cerddais drwy gae silwair dad ar ôl cawod law mewn trainers a legins rhedeg, wnaeth arwain at orfod cerdded adref gyda thraed a choesau gwlyb. Os hoffech gyfrannu, dilynwch yn ddolen yma https://www.justgiving.com/crowdfunding/royal-welsh.

Mi gyrhaeddodd 20fed Gorffennaf, dyddiad sydd wedi cael ei amlygu ar draws pob dyddiadur a chalendr adre gydag wythnos ' Y Sioe', ac er nad oedd bwrlwm arferol o baratoi'r garafán a gwneud y silwair yr wythnos cynt wedi bod, fe gadwodd Sioe Rithiol CAFC fi'n brysur. Mynychais lawer, os nad y rhan fwyaf o'r sesiynau a drefnwyd gan y Gymdeithas a'r partneriaid yr wythnos honno, gan fwynhau gwrando a dysgu am ddatblygiadau, pryderon a chyfleoedd o fewn agweddau amrywiol ar fywyd gwledig. Fel yr ydym ni oll yn ymwybodol, rydym yn byw mewn cyfnod heriol gyda Covid-19 a goblygiadau Brexit, ond mae gennyf bob ffydd ein bod yn barod am yr her ac y byddwn yn croesawu'r cyfleoedd y mae newid yn eu cynnig yma yn sector amaethyddol Cymru.

Trefnodd Pwyllgor Cenedlaethau'r Dyfodol CAFC, pwyllgor yr wyf yn aelod ohono, sesiwn drafodaeth banel diddorol iawn ar y nos Lun ar bwnc Ffermio a Chymru Wledig yn 2050, gyda phanel gwych oedd yn cynnwys Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru. Os na wnaethoch ei wylio gallwch ei wylio yn ôl yma <https://royalwelsh.digital/future-generations-farming-and-rural-wales-in-2050/>

Pan nad oeddwn yn y Sioe Rithiol ar-lein, roeddwn naill ai'n gwrando ar y radio neu'n gwylio darllediadau ar y teledu, wnaeth hefyd gyfrannu at fy ‘wythnos sioe' amgen.

Yn ystod y Sioe Rithiol cefais y cyfle i greu cwpl o sesiynau, ynghyd ag Emily Rees, Llysgennad 2019 a Jacob Anthony, Llysgennad 2022. Diolch yn fawr iawn i chi!

Mae rôl y Llysgennad yn dathlu 50 mlynedd ers ei sefydlu yn 2020, ac roeddem am ddathlu'r gan ddangos sut mae'r rôl wedi addasu dros y blynyddoedd. Os hoffech gymryd golwg ar y cynnwys a grëwyd gennyf, gellir eu gweld yma:

Dathlu 50 mlynedd o rôl Llysgennad https://vimeo.com/439965899

Dysgwch fwy am rôl y Llysgennad https://vimeo.com/439963230

Neges gan Lywydd a Llysgennad Clwyd https://vimeo.com/439522928

Mi wnes i wir fwynhau creu'r cynnwys a gwneud y fideos hyn, ond mi wnâi gyfaddef nad oedd yn dod naturiol ac mi gymerodd llawer mwy o amser nag y dychmygais! Dwi'n meddwl y dylwn i ddiolch i Dad yma am fod yn amyneddgar iawn yn gwneud y ffilmio!!

Ddydd Llun 27 Gorffennaf, mynychais hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl wedi ei drefnu gan Sefydliad DPJ drwy Zoom, i roi sgiliau i fy ngalluogi i gefnogi eraill yn y gymuned yn ogystal â fi fy hun mewn perthynas ag iechyd meddwl a llesiant. Ers i mi fod yn Llysgennad CAFC, rwyf wedi cwrdd â threulio amser gyda llawer o bobl o'r gymuned amaethyddol a gwledig yn fy ardal ac roedd yn ddefnyddiol iawn i mi ddysgu am yr hyn y dylid edrych allan amdano, beth i'w ofyn a'i ddweud a ble i gyfeirio pobl am gymorth.

Nawr mae fy ffocws yn dychwelyd i Clwyd 2020/2021 i barhau â'n gwaith codi arian. Bydd angen i ni fod yn greadigol ac addasu ein ffyrdd arferol o godi arian mae’n debyg, ond rwyf i a gweddill y tîm yn edrych ymlaen yn arw at fwrw iddi.

Joiwch yr haf,

Lowri