Blog #1 Lowri, ein Llysgennad

Blog #1 Lowri, ein Llysgennad

Gyda chyffro mawr yr wyf yn ysgrifennu fy mlog cyntaf fel Llysgennad RWAS ar gyfer 2020!!

Hoffwn fanteisio ar y cyfle i longyfarch tîm Sir Benfro fel Sir Nawdd y llynedd, a diolch i Seimon ac Eleanor, ac yn enwedig Emily am eich cyfeillgarwch a'ch cefnogaeth dros y 12 mis diwethaf. Mae gennych dîm arbennig iawn ac mae wedi bod yn werthfawr iawn i'ch gwylio yn mynd ati i godi ymwybyddiaeth a chodi arian.

I'r rhai nad ydynt yn fy adnabod i, dyma ychydig amdanaf i-rwy'n dod o Efenechtyd, pentrefan bach ychydig y tu allan i Ruthun ac yn gweithio fel Rheolwr Marchnata Rhyngwladol yn Llywodraeth Cymru. Rwy'n agos iawn at fy mam a'm tad, Clwyd a Sian a'm chwaer Mari sy'n byw yng Nghaerdydd ac mae eu cefnogaeth dros y 12 mis diwethaf wedi bod yn anhygoel. Rwy'n mwynhau rhoi help llaw ar y fferm deuluol gyda'r nos ac ar benwythnosau, yn gwirfoddoli i'r Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid, ychydig o saethu a sgïo pan fyddaf yn cael amser (dim llawer yn 2020 mae'n debyg!!), ac yn gyffredinol cymdeithasu gyda ffrindiau a theulu. Wrth i mi gysgodi Emily y llynedd, fe wnes gymryd rhan yn #CowsOnTour gan gerdded i fyny'r Wyddfa a helpu gyda rhai trefniadau ar gyfer y ' sioe deithiol ' fis Mai diwethaf- mae gwaith #CowsonTour mor bwysig yn yr hinsawdd sydd ohoni, fel y byddaf yn gwneud yr hyn a allaf i helpu'r grŵp i barhau i wneud hynny.

Yn ystod y flwyddyn diwethaf rwyf wedi canolbwyntio ar gefnogi'r ymdrech Sirol, gan rheoli'r nwyddau a phresenoldeb ar y we a'r cyfryngau cymdeithasol, gan helpu i drefnu a rheoli'r digwyddiadau codi arian a gynhaliwyd. Dros yr haf, roedd gan Clwyd 2020 bresenoldeb mewn 14 o'n sioeau sir, lle, yn ogystal â gwerthu ein nwyddau, fe wnaethom godi ymwybyddiaeth o'r Gymdeithas, ei 3 phrif ddigwyddiad a'r system sirol nodwedd. Os nad ydych wedi prynu eich nwyddau eto, ewch draw i'n gwefan www.clwyd2020.com neu @Clwyd2020 ar y cyfryngau cymdeithasol i weld beth sydd gennym a rhowch eich archeb i mewn.

Rydym hefyd wedi bod yn brysur iawn yn trefnu digwyddiadau, sydd wedi cynnwys ras camel, taith gerdded 20.20 milltir, swper y Llywydd gydag Amanda Owen, y ' Yorkshire Shepherdess ', bingo a nosweithiau rasio, Ffair Wledig a llawer mwy. Rydym hefyd yn brysur iawn yn llenwi ein calendr 2020 gyda teithiau tractor, Dawns wanwyn, Brunch, cyngherddau a llawer mwy yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf.

Mae gennym amryw o bwyllgorau a grwpiau ar draws y Sir yn gweithio i godi arian ac rwyf fi a Harry, ein Llywydd yn ceisio mynychu cynifer ag y gallwn i gefnogi'r tîm codi arian. Bydd arian a godwyd gan Clwyd 2020 yn mynd tuag at adeiladu canolfan arddangos newydd fydd yn cynnwys swyddfeydd newydd. Bydd y Ganolfan yn cael ei defnyddio i arddangos cynnyrch llaeth yn Sioe'r haf a charcasau yn y Ffair Aeaf; Bydd hefyd yn cynnwys cyfleusterau newydd ar gyfer Aelodau ac ystafell deuluol.

Y mis nesaf byddaf yn rhannu rhai manylion am rai o'r digwyddiadau mwyaf yr ydym yn eu trefnu ac ychydig am fy mhrosiect fel Llysgennad, ble rwy'n cymryd arwyddocâd 2020 ac yn ymrwymo i wneud 20 o bethau yn 2020 i hyrwyddo amcanion Cymdeithas RWAS.

Hwyl fawr am y tro,

Lowri