Ein Llywydd

Harry Fetherstonhaugh yw ein Llywydd am 2020.


Cefais fy ngeni yn Abergele yn 1954. Ar ôl gorffen ysgol es i weithio mewn warws yn Rhufain am 4 mis, mewn ffatri gwneud offer pysgota yn Sheffield am 6 mis, ac ar ransh gwartheg yn Alberta, Canada am flwyddyn cyn mynd i astudio yng Ngholeg Amaethyddol Cirencester am flwyddyn. Tra roeddwn yn Cirencester mi wnes i a chyfaill ddechrau busnes yn ymdrin ag adar hela, ac mi wnes i ymwneud â hi am 3 blynedd cyn symud i Goed Coch yn 1978.

Dechreuais ffermio yng Nghoed Coch yn 1978 gan ddechrau gyda defaid ac ychwanegu buchod sugno cwpwl o flynyddoedd yn ddiweddarach ac fe barhaodd y bartneriaeth deuluol tan fis Medi 2016. Sylweddolais gryn amser cyn y dyddiad hwn fod angen dull newydd a radical o weithredu ar gyfer Coed Coch, a hynny ar ôl diwedd y cyfnod Taliad Fferm Sengl, a gan fy mod eisoes yn fy 60’au penderfynais fod angen gwaed newydd i helpu arwain y dyfodol. Ym mis Hydref 2016 cychwynnais fenter ar y cyd newydd gyda Rhys Williams ac Emyr Jones yn ffermio defaid Romney (gan gael mwy ar yr un daliad) gan ddefnyddio'r system Seland Newydd o bori padog mewn niferoedd. Mae'r system yn gweithio'n dda (mae wedi bod yn siwrne o ddysgu cyflym iawn) gydag adnewyddu porfa yn flaenoriaeth ar hyn o bryd. Dwi wedi dod canfod gweithio gyda Rhys ac Emyr yn fy mywiogi, yn ddiddorol ac mae’n rhoi boddhad mawr i mi ac fel yr ai’r hen ddywediad ' dwyt ti byth yn rhy hen i ddysgu' Mae’n sicr yn wir yn fy achos i!

Rwyf wedi bod yn Stiward yn y Sioe Frenhinol ers 1977 pan ddechreuais fel Stiward ar y giât da byw, ac ar ôl ychydig flynyddoedd fe ddois yn Stiward Diogelwch ble'r arhosais hyd nes i mi ddod yn Gyfarwyddwr Anrhydeddus Cynorthwyol Gweinyddol yn yr 80’au hwyr. Yn 1989 fe ddois yn Ddirprwy Gyfarwyddwr y Sioe cyn cymryd drosodd fel Cyfarwyddwr Anrhydeddus y Sioe yn 1994, rôl yr wyf wedi mwynhau yn fawr. Holl ethos y Sioe Frenhinol yw ei bod yn ymdrech tîm ac er fy mod wedi eistedd ar y Bwrdd ers dros 30 mlynedd, mae'n fraint cael bod wedi bod yn rhan o'r sioe ers dros 40 mlynedd ac mae'n anrhydedd mawr i gael fy ethol yn Darpar Lywydd ar gyfer blwyddyn Clwyd yn 2020.

Fy ngobaith yw mai dyma ddechrau ar ddwy flynedd hwyliog y bydd Clwyd yn falch ohoni.

Dymuniadau gorau a diolch yn fawr am eich holl gefnogaeth.

Harry