Ein Llysgennad

Lowri Lloyd Williams yw ein Llysgennad am 2020


Fel rhywun sy’n mynychu a chefnogi Sioe Frenhinol Cymru a digwyddiadau eraill Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn flynyddol, ac yn gyfarwydd â gwaith ardderchog Pwyllgor Ymgynghorol Clwyd, mae’n anrhydedd mawr i mi gael fy newis yn Llysgennad CAFC yn 2020. Rwyf wedi mynychu Sioe Frenhinol Cymru gyda fy rhieni a'm chwaer Mari, ers yn ifanc iawn, gan dreulio'r wythnos mewn carafán gyda theulu a ffrindiau. Bydd unrhyw un sy'n fy adnabod yn dweud wrthych mai'r wythnos hon yw uchafbwynt fy mlwyddyn!

Adre ydi Plas Bennett, Efenechtyd, Rhuthun ac fe gefais fy addysgu yn Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd ac Ysgol Brynhyfryd Rhuthun, cyn graddio mewn Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth. O ran gyrfa, ar ôl 12 mis mewn adran gynllunio cefais newid llwyr ac erbyn hyn wedi datblygu gyrfa yn y meysydd cyfathrebu ac ymgysylltu. Ar hyn o bryd, rwyf yn gweithio fel Rheolwr Marchnata Rhyngwladol i Lywodraeth Cymru.

Rwyf hefyd yn weithredol iawn ar ein fferm cig eidion a defaid ac yn cymryd diddordeb mewn amaethyddiaeth a'i ddatblygiadau. Rydyn ni'n fferm deuluol yng ngwir ystyr y gair gan rannu cyfrifoldebau rhyngom ni ac rwy'n teimlo'n ffodus iawn i gael y cyfle i rannu fy nosweithiau a phenwythnosau yn cydweithio gyda Dad a Mam.

Bu gwirfoddoli yn rhan o'm bywyd erioed ac rwy’n ymwneud â'r elusen Cam wrth Gam, elusen sy'n mynd â phobl ifanc o Ogledd Cymru i Affrica i wneud gwaith ymarferol fel adeiladu ystafelloedd dosbarth, gosod ‘boreholes’ a gwaith cynnal a chadw arall mewn ysgolion a chartrefi plant amddifad. Dros y 10 mlynedd diwethaf rwyf hefyd wedi gwirfoddoli i Wasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid Awdurdodau Lleol, gan cynrychioli'r gymuned ar Baneli Gorchymyn Cyfeirio ledled Gogledd Cymru, lle byddaf yn cyfarfod â throseddwyr ifanc, dioddefwyr, yr heddlu ac ati i gytuno ar gontract o weithgareddau ar eu cyfer yn ystod cyfnod eu Gorchymyn Cyfeirio.

Rhwng gweithio llawn amser, helpu ar y fferm a’r gwirfoddoli does ‘na ddim lot o amser sbâr, ond dwi'n mwynhau dipyn o saethu, cymaint o wyliau ag y gallaf ei ffitio mewn o sgïo i wyliau haul, o garafán yn yr Eisteddfod i ymweld â dinas. Rwyf hefyd yn mwynhau treulio amser gyda ffrindiau a theulu- allan yn gwneud dipyn o gerdded ac wrth gwrs bwyta ac yfed!

Rwy’n edrych ymlaen yn arw i weithio gyda phobl Clwyd yn ystod y ddwy flynedd nesaf- mae gennym lawer i'w wneud ond rwy’n sicr y byddwn, drwy gydweithio a chefnogi ein gilydd, yn cyrraedd ein hamcanion, ac yn cael llawer iawn o hwyl wrth wneud, gan ddangos yr ysbryd cymunedol arbennig sydd gennym yma yng Nghlwyd.